Termenii și Condițiile

Home / Termenii și Condițiile

Politica de confidentialitate

Aceast? politic? de confiden?ialitate se aplic? ?ntre dvs., Utilizatorul acestui site web ?i Dental Tourist, proprietarul ?i furnizorul acestui website. Dental Tourist ia foarte serios intimitatea informa?iilor. Aceast? politic? de confiden?ialitate se aplic? utiliz?rii de c?tre noi a oric?ror date colectate de noi sau furnizate de dvs. ?n leg?tur? cu utilizarea de c?tre dvs. a site-ului web.

Citi?i cu aten?ie aceast? politic? de confiden?ialitate .

Definitii si interpretari

 1. ?n aceast? politic? de confiden?ialitate, se utilizeaz? urm?toarele defini?ii:
Datecolectiv toate informa?iile pe care le trimite?i c?tre Dental Tourist prin intermediul site-ului web. Aceast? defini?ie include, dac? este cazul, defini?iile prev?zute ?n legile privind protec?ia datelor;
Cookiesun mic fi?ier text plasat pe computerul dvs. de c?tre acest site atunci c?nd vizita?i anumite p?r?i ale site-ului ?i / sau c?nd utiliza?i anumite caracteristici ale site-ului. Detaliile cookie-urilor utilizate de acest site sunt prezentate ?n clauza de mai jos ( cookie-uri );
Legile privind protec?ia datelororice lege aplicabil? ?n ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal, incluz?nd, dar f?r? a se limita la Directiva 96/46 / CE (Directiva privind protec?ia datelor) sau la GDPR ?i la orice lege na?ional? de implementare, reglement?ri ?i legisla?ie secundar?, at?ta timp c?t GDPR eficient ?n Е U;
GDPRRegulamentul general privind protec?ia datelor (UE) 2016/679;
Dental Tourist, sau noiDental Turism de, Moldova
UK and EU Cookie LawDirectiva privind confiden?ialitatea ?i comunica?iile electronice (directiva CE) din 2003, astfel cum a fost modificat? prin Regulamentul privind comuni- ca?iile privind confiden?ialitatea ?i comunica?iile electronice (Directiva CE) (modific?ri) 2011;
Utilizator sau tuorice ter?? parte care acceseaz? site-ul Web ?i nu este ( i ) angajat? de Dental Tourist ?i care ac?ioneaz? ?n timpul angaj?rii sau (ii) angajat? ca consultant sau furniz?nd ?n alt mod servicii de Turism Dentar ?i acces?nd Site-ul ?n leg?tur? cu furnizarea a acestor servicii; ?i
websitesite – ul web pe care ?l utiliza?i ?n prezent, https://dentaltourist.me ?i orice subdomenii ale acestui site, cu excep?ia cazului ?n care sunt excluse ?n mod expres prin propriile termeni ?i condi?ii.
 1. ?n aceast? politic? de confiden?ialitate, cu excep?ia cazului ?n care contextul necesit? o interpretare diferit?:
 2. singularul include pluralul ?i invers;
 3. referirile la sub-clauze, clauze, orare sau anexe se refer? la sub-clauze, clauze, orare sau anexe ale acestei politici de confiden?ialitate;
 4. o referire la o persoan? include firme, companii, entit??i guvernamentale, trusturi ?i parteneriate;
 5. “incluz?nd” se ?n?elege “incluz?nd f?r? limitare”;
 6. trimiterea la orice dispozi?ie statutar? include orice modificare sau modificare a acesteia;
 7. titlurile ?i subrubrici nu fac parte din aceast? politic? de confiden?ialitate.

Domeniul de aplicare al acestei politici de confiden?ialitate

 1. Aceast? politic? de confiden?ialitate se aplic? numai ac?iunilor din partea Turismului Dentar ?i a Utilizatorilor cu privire la acest Website. Nu se extinde asupra oric?ror site-uri care pot fi accesate de pe acest site, incluz?nd, dar f?r? a se limita la, orice link-uri pe care le putem furniza site-urilor de social media .
 2. ?n sensul legilor aplicabile privind protec?ia datelor, Dental Tourist este “controlorul de date”. Acest lucru ?nseamn? c? stomatologic turistic stabile?te scopurile pentru care, ?i modul ?n care, datele dvs. sunt prelucrate.

Datele colectate

 1. Putem colecta de la dvs. urm?toarele date, care includ date personale:
 2. Nume;
 3. contact Informa?ii cum ar fi adresele de e-mail ?i numerele de telefon;
 4. ?n fiecare caz, ?n conformitate cu aceast? politic? de confiden?ialitate.

Cum colect?m datele

 1. Colect?m datele ?n urm?toarele moduri:
 2. datele sunt date de noi; ?i
 3. datele sunt colectate automat.

Date care ne sunt date de dumneavoastr?

 1. Dental Tourist va colecta datele dvs. ?n mai multe moduri, de exemplu:
 2. atunci c?nd ne contacta?i prin intermediul site-ului web, prin telefon, prin po?t?, prin po?t? electronic? sau prin orice alt mijloc;
 3. c?nd alege?i s? primi?i comunic?ri de marketing de la noi;
 4. c?nd folosi?i serviciile noastre;

?n fiecare caz, ?n conformitate cu aceast? politic? de confiden?ialitate.

Datele colectate automat

 1. ?n m?sura ?n care accesa?i site-ul web, vom colecta automat datele dvs., de exemplu:
 2. vom colecta automat unele informa?ii despre vizita dvs. pe site. Aceste informa?ii ne ajut? s? ?mbun?t??im con?inutul site-ului ?i navigarea ?i include adresa dvs. IP, data, ora ?i frecven?a cu care accesa?i site-ul Web ?i modul ?n care utiliza?i ?i interac?iona?i cu con?inutul acestuia.
 3. vom colecta automat datele dvs. prin cookie-uri, ?n conformitate cu set?rile cookie-urilor din browserul dvs. Pentru mai multe informa?ii despre modulele cookie ?i despre modul ?n care le folosim pe site, consulta?i sec?iunea de mai jos, intitulat? “Cookies”.

Utilizarea datelor noastre

 1. Orice sau toate datele de mai sus pot fi solicitate de noi din c?nd ?n c?nd pentru a v? oferi cele mai bune servicii ?i experien?e posibile atunci c?nd utiliza?i site-ul nostru. Mai exact, datele pot fi utilizate de noi din urm?toarele motive:
 2. p?strarea ?nregistr?rilor interne;
 3. transmiterea prin e-mail a materialelor de marketing care ar putea fi de interes pentru dvs.;

?n fiecare caz, ?n conformitate cu aceast? politic? de confiden?ialitate.

 1. Putem folosi datele dvs. pentru scopurile de mai sus, dac? consider?m c? este necesar s? facem acest lucru pentru interesele noastre legitime. Dac? nu sunte?i mul?umit de acest lucru, ave?i dreptul s? face?i obiec?ii ?n anumite circumstan?e (vede?i sec?iunea intitulat? “Drepturile dvs.” de mai jos).
 2. Pentru livrarea marketingului direct c?tre dvs. prin e-mail, vom avea nevoie de consim??m?ntul dvs., fie printr-un opt-in, fie prin soft-opt-in:
 3. consim??m?ntul soft de consim??m?nt este un tip specific de consim??m?nt care se aplic? atunci c?nd a?i angajat anterior cu noi (de exemplu, ne pute?i contacta pentru a ne solicita mai multe detalii despre un anumit produs / serviciu ?i comercializ?m produse / servicii similare). ?n cazul acordului “soft opt-in”, v? vom lua acordul ca ?n cazul ?n care nu v? opta?i.
 4. pentru alte tipuri de e-marketing, suntem obliga?i s? ob?inem acordul dvs. explicit; adic? trebuie s? lua?i o ac?iune pozitiv? ?i afirmativ? c?nd accepta?i, de exemplu, verificarea unei c?su?e pe care o vom furniza.
 5. dac? nu sunte?i mul?umit de abordarea noastr? fa?? de marketing, ave?i dreptul s? v? retrage?i acordul ?n orice moment. Pentru a afla cum s? v? retrage?i consim??m?ntul, consulta?i sec?iunea intitulat? “Drepturile dvs.” de mai jos.
 6. Putem folosi datele Dumneavoastr? pentru a v? afi?a reclame Dental Tourist ?i alte materiale de pe alte site-uri web. Dac? nu dori?i s? folosim datele dvs. pentru a v? afi?a anun?uri de Turism Dentar ?i alte tipuri de con?inut de pe alte site-uri, v? rug?m s? dezactiva?i cookie-urile relevante (consulta?i sec?iunea intitulat? “Cookies” de mai jos).

Cu cine ?mp?rt??im datele cu

 1. Este posibil s? v? permitem s? v? partaja?i datele cu urm?toarele grupuri de persoane din urm?toarele motive:
 2. angaja?ii no?tri, agen?ii ?i / sau consilierii profesioni?ti – s? g?seasc? o solu?ie de tratament ?i consultare;

?n fiecare caz, ?n conformitate cu aceast? politic? de confiden?ialitate.

P?strarea datelor ?n siguran??

 1. Vom utiliza m?surile tehnice ?i organizatorice pentru protejarea datelor dvs., de exemplu:
 2. accesul la contul dvs. este controlat de o parol? ?i un nume de utilizator care este unic pentru dvs.
 3. vom stoca datele pe servere securizate.
 4. M?surile tehnice ?i organizatorice includ m?suri de combatere a oric?ror ?nc?lc?ri ale datelor suspectate. Dac? b?nui?i c? a?i folosit vreun abuz, pierdere sau acces neautorizat la datele dvs., v? rug?m s? ne anun?a?i imediat contact?nd-ne prin intermediul acestei adrese de e-mail: info@dentaltourist.me.
 5. Dac? dori?i informa?ii detaliate din Get Safe Online cu privire la modul de protejare a informa?iilor ?i a computerelor ?i dispozitivelor ?mpotriva fraudei, a furtului de identitate, a viru?ilor ?i a numeroaselor alte probleme online, v? rug?m s? vizita?i www.getsafeonline.org. Get Safe Online este sus?inut de guvernul HM ?i firmele de conducere.

Re?inerea datelor

 1. Cu excep?ia cazului ?n care o perioad? de p?strare mai lung? este necesar? sau permis? de lege, vom de?ine numai datele dvs. pe sistemele noastre pentru perioada necesar? pentru ?ndeplinirea scopurilor descrise ?n aceast? politic? de confiden?ialitate sau p?n? c?nd ve?i solicita ?tergerea datelor.
 2. Chiar dac? ?tergem datele dvs., aceasta poate persista pe suporturi de rezerv? sau de arhivare ?n scopuri legale, fiscale sau de reglementare.

Drepturile tale

 1. Ave?i urm?toarele drepturi referitoare la datele dvs.:
 2. Dreptul de acces – dreptul de a solicita ( i ) copii ale informa?iilor pe care le de?inem ?n leg?tur? cu dvs. ?n orice moment sau (ii) modificarea, actualizarea sau ?tergerea acestor informa?ii. Dac? v? oferim acces la informa?iile pe care le de?inem despre dvs., nu v? vom percepe taxe, cu excep?ia cazului ?n care solicitarea dvs. este “v?dit nefondat? sau excesiv?”. ?n cazul ?n care suntem autoriza?i ?n mod legal de a face acest lucru, este posibil s? refuz?m solicitarea dvs. Dac? refuz?m cererea dvs., v? vom spune motivele.
 3. Dreptul de a corecta – dreptul de a v? rectifica datele dac? este inexact? sau incomplet?.
 4. Dreptul de ?tergere – dreptul de a solicita ?tergerea sau eliminarea datelor dvs. din sistemele noastre.
 5. Dreptul de a restric?iona utilizarea datelor noastre – dreptul de a ne “bloca” utilizarea datelor dvs. sau limitarea modului ?n care o putem folosi.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a solicita s? mut?m, s? copiem sau s? transfer?m datele dvs.
 7. Dreptul de a obiecta – dreptul de a ne opune utiliz?rii datelor noastre, inclusiv ?n cazul ?n care le folosim pentru interesele noastre legitime.
 8. Pentru a face ?ntreb?ri, a-?i exercita oricare dintre drepturile de mai sus sau pentru a-?i retrage consim??m?ntul pentru prelucrarea datelor dvs. (?n cazul ?n care consim??m?ntul este temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs.), contacta?i-ne prin intermediul acestei adrese de e-mail: info @ dentaltourist. pe mine.
 9. Dac? nu sunte?i mul?umit de modul ?n care o reclama?ie pe care o face?i ?n leg?tur? cu datele dvs. este tratat? de noi, este posibil s? pute?i sesiza pl?ngerea dvs. autorit??ii relevante pentru protec?ia datelor. Pentru Marea Britanie, acesta este Biroul Comisarului pentru Informa?ii (ICO). Detaliile de contact ale ICO pot fi g?site pe site-ul lor la https://ico.org.uk/.
 10. Este important ca datele pe care le avem despre dvs. s? fie corecte ?i actuale. V? rug?m s? ne informa?i dac? datele dvs. se schimb? ?n perioada pe care o de?inem.

Leg?turi c?tre alte site-uri web

 1. Acest site poate furniza din c?nd ?n c?nd leg?turi c?tre alte site-uri web. Nu avem control asupra acestor site-uri web ?i nu suntem responsabili pentru con?inutul acestor site-uri web. Aceast? politic? de confiden?ialitate nu se extinde la utilizarea de c?tre dvs. a acestor site-uri Web. V? recomand?m s? citi?i politica de confiden?ialitate sau declara?ia altor site-uri ?nainte de a le utiliza.

Modific?ri ale propriet??ii ?i controlului afacerii

 1. Turismul dentar poate, din c?nd ?n c?nd, s? ne extind? sau s? ne reduc? afacerile ?i acest lucru poate implica v?nzarea ?i / sau transferul controlului asupra ?ntregii sau unei p?r?i a Turismului dentar. Datele furnizate de utilizatori vor fi transferate, ?mpreun? cu acea parte, ?n cazul ?n care sunt relevante pentru orice parte a afacerii noastre astfel transferat?, iar noul proprietar sau noul parte care de?ine controlul va putea, ?n condi?iile acestei politici de confiden?ialitate, s? utilizeze datele pentru scopurile pentru care ne-a fost furnizat ini?ial.
 2. Putem divulga, de asemenea, datele c?tre un poten?ial cump?r?tor al afacerii noastre sau al oric?rei p?r?i a acesteia.
 3. ?n cazurile de mai sus, vom lua m?suri cu scopul de a asigura intimitatea dumneavoastr? este protejat.

fursecuri

 1. Acest site poate plasa ?i accesa anumite cookie-uri pe computerul dvs. Dental Tourist utilizeaz? cookie-uri pentru a v? ?mbun?t??i experien?a de utilizare a site-ului ?i pentru a ne ?mbun?t??i oferta de servicii. Dental Tourist a ales cu grij? aceste cookie-uri ?i a luat m?suri pentru a v? asigura c? intimitatea dvs. este protejat? ?i respectat? ?n orice moment .
 2. Toate cookie-urile utilizate de acest site sunt utilizate ?n conformitate cu legisla?ia actual? britanic? ?i UE cookie.
 3. ?nainte ca site-ul s? plaseze cookie-urile pe computerul dvs., vi se va afi?a o bar? de mesaje care v? solicit? consim??m?ntul de a seta cookie-urile. Prin acordarea consim??m?ntului dvs. pentru plasarea cookie-urilor, permite?i-v? Turismului Dentar s? v? ofere o experien?? ?i o experien?? mai bun? pentru dvs. Pute?i, dac? dori?i, s? refuza?i consim??m?ntul pentru plasarea cookie-urilor; cu toate acestea, anumite caracteristici ale site-ului Web nu pot func?iona pe deplin sau conform destina?iei.
 4. Acest site poate plasa urm?toarele cookie-uri:
Tip de cookieScop
Cookie-urile strict necesareAcestea sunt cookie-urile necesare pentru func?ionarea site-ului nostru. Acestea includ, de exemplu, module cookie care v? permit s? v? conecta?i ?n zonele securizate ale site-ului nostru, s? utiliza?i un co? de cump?r?turi sau s? utiliza?i serviciile de facturare electronic?.
Analitic / performan?? cookie-uriEle ne permit s? recunoa?tem ?i s? num?r?m num?rul de vizitatori ?i s? vedem cum se deplaseaz? vizitatorii pe site-ul nostru atunci c?nd ?l folosesc. Acest lucru ne ajut? s? ?mbun?t??im modul ?n care func?ioneaz? site-ul nostru, de exemplu, asigur?ndu-se c? utilizatorii g?sesc cu u?urin?? ceea ce caut?.
Direc?ionarea modulelor cookieAceste cookie-uri ?nregistreaz? vizita dvs. pe site-ul nostru, paginile pe care le-a?i vizitat ?i link-urile pe care le-a?i urmat. Vom folosi aceste informa?ii pentru ca site-ul nostru ?i publicitatea afi?at? pe acesta s? fie mai relevante pentru interesele dvs. De asemenea, putem ?mp?rt??i aceste informa?ii unor ter?e p?r?i ?n acest scop.
 1. Pute?i g?si o list? de module cookie pe care le folosim ?n programul Cookies.
 2. Pute?i alege s? activa?i sau s? dezactiva?i modulele cookie ?n browserul dvs. de internet. Implicit, majoritatea browserelor de internet accept? modulele cookie, dar acestea pot fi modificate . Pentru mai multe detalii, consulta?i meniul de ajutor din browserul dvs. de internet.
 3. Pute?i alege s? ?terge?i Cookie-urile ?n orice moment; cu toate acestea, este posibil s? pierde?i orice informa?ie care v? permite s? accesa?i site-ul mai rapid ?i mai eficient, inclusiv, dar f?r? a se limita la, set?rile de personalizare.
 4. Este recomandat s? v? asigura?i c? browserul dvs. de internet este actualizat ?i c? consulta?i ajutorul ?i ?ndrum?rile furnizate de dezvoltatorul browserului dvs. de internet dac? nu sunte?i sigur de adaptarea set?rilor de confiden?ialitate.
 5. Pentru mai multe informa?ii despre cookie-uri ?n general, inclusiv despre cum s? le dezactiva?i, v? rug?m s? consulta?i site-ul aboutcookies.org. De asemenea, ve?i g?si detalii despre modul de ?tergere a cookie-urilor de pe computer.

General

 1. Nu pute?i transfera niciunuia dintre drepturile dvs. ?n conformitate cu aceast? politic? de confiden?ialitate unei alte persoane. Ne putem transfera drepturile ?n conformitate cu aceast? politic? de confiden?ialitate ?n cazul ?n care credem ?n mod rezonabil c? drepturile dvs. nu vor fi afectate .
 2. Dac? o instan?? sau o autoritate competent? constat? c? orice dispozi?ie a acestei politici de confiden?ialitate (sau o parte din orice dispozi?ie) este nevalid?, ilegal? sau inaplicabil?, acea dispozi?ie sau o parte din dispozi?ie va fi considerat?, ?n m?sura ?n care este necesar, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale acestei politici de confiden?ialitate nu va fi afectat?.
 3. Cu excep?ia cazului ?n care sa convenit altfel, nici o ?nt?rziere, o ac?iune sau o omisiune a unei p?r?i ?n exercitarea oric?rui drept sau a unei c?i de atac nu va fi considerat? o renun?are la aceasta sau la orice alt drept sau remediere.
 4. Prezentul Acord va fi guvernat de ?i interpretat ?n conformitate cu legisla?ia Angliei ?i ??rii Galilor . Toate litigiile care decurg din Acord vor fi supuse jurisdic?iei exclusive a instan?elor engleze ?i galeze.

Modific?ri la aceast? politic? de confiden?ialitate

 1. Dental Tourist ??i rezerv? dreptul de a schimba aceast? politic? de confiden?ialitate a?a cum o consider?m necesar? din c?nd ?n c?nd sau dup? cum este cerut de lege. Orice modific?ri vor fi afi?ate imediat pe site ?i sunte?i considerat c? a?i acceptat termenii politicii de confiden?ialitate la prima utilizare a site-ului dup? modific?ri.Pute?i contacta Dental Tourist prin e-mail la adresa info@dentaltourist.me.

27 mai 2018